Indkaldelse til Generalforsamling 2014 d. 16/10 2014 i Klitmøller i Redningshuset.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter sejladserne torsdag.

Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2014 indeholder følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget orientering.
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7. Indkomne forslag.
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand. (Ulige) Ikke på valg Anders Boje
8.2. Valg af kasserer.(Lige) På valg: Anissa Mohrath
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster (Ulige) Ikke på valg Danni jakobsen
b. Formand for formula/slalom-udvalget,(Lige) På valg Henrik Carstens
c. Formand for wave-/freestyle udvalget,(Ulige) Ikke på valg Andreas Jørgensen
d. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige) posten er ubesat, bestyrelsen vil gerne have posten besat
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi ses i Klitmøller til generalforsamling 2014.