Den 9. december kl. 19 holder DBO generalforsamling i Nivå Bådelaug på. 1. sal.

Hvis du ikke vil gå sulten fra generalforsamlingen, kan du bestille dagens ret til 100 kr. ved at sende en mail til: kasserer@dbo.dk

Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2015 indeholder følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget orientering.
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7. Indkomne forslag.
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand. (Ulige)  Ledig
8.2. Valg af kasserer.(Lige)  Ledig
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster (Ulige) på valg Danni jakobsen
b. Formand for formula/slalom-udvalget,(Lige) Ledig
c. Formand for Wave/Freestyle udvalget,(Ulige) Ny
d. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige) posten er ubesat, bestyrelsen vil gerne have posten besat
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Vi har en afløser til formandsposten i wave og freestyle, men der mangler stadigvæk kandidater til posterne som formand for formula og slalom, kasserer og formand for hele DBO.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vi ses i Nivå til generalforsamling 2015.

DBO 

Bestyrelsen