Opdateret: Grundet sammenfald med DM i e-sejlads, rykkes GF til en uge senere:

Hermed indkaldes til generalforsamlingen 2021, som afholdes på Teams lørdag den 17. april kl. 20.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Budget orientering.
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBOs virke i det kommende år (handlingsplan)
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse)
7. Indkomne forslag
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand
8.2. Valg af kasserer
8.3. Valg af udvalgsformænd:
a. Webmaster
b. Formand for foil/slalom-udvalget
c. Formand for wave-/freestyle udvalget
d. Formand for PR/sponsor-udvalget
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen@dbo.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen