DBOs Generalforsamling afholdes lørdag 4. maj kl. 19 i Nivå Bådelaug (1. sal) og via Skype

For de fremmødte vil der være middag kl. 18.15. Tilmelding til surfer@nivaabaadelaug.dk.

Vi mangler (som altid) hænder i DBO. Vi mangler bl.a. ca. 2 mand til at dække kassererposten: En “sekretær” til daglig drift (ca. 1-2 timer om ugen) og en “regnskabsansvarlig” (1-3 dage om året). Ring eller skriv til Danni på kasserer@dbo.dk, hvis du kan finde tid til at hjælpe.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning (Nikolaj)
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse (Danni)
4. Budget orientering 2019 (Danni)
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (Nikolaj).
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse) (Nikolaj)
7. Indkomne forslag
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand: Nikolaj genopstiller
8.2. Valg af kasserer: Ledig
8.3. Valg af udvalgsformænd:
a) Webmaster: Anissa genopstiller
b) Formand for Kurs/Slalom-udvalget: Malthe, ikke på valg
c) Formand for WF-udvalget: Andreas genopstiller
d) Formand for PR/sponsor-udvalget: Mikkel, ikke på valg
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Bemærk at denne indkaldelse er udsendt en uge for sent. Hvis nogen har indsigelse mod den sene indkaldelse bedes denne være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes indsendes skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.

Mvh.
Bestyrelsen