I forbindelse med generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen ikke modtaget andre forslag end de foreslåede vedtægts ændringer fra bestyrelsen selv. Bestyrelsens forslag til vedtægts ændringer er primært af administrativ art for at afspejle den aktuelle sammensætning af DBO med de i vedtægterne. Endvidere præciseres en række punkter yderligere.  Ændringerne fremsættes som et samlet forslag.

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter sejladserne torsdag.

Dagsordenen for DBO’s ordinære generalforsamling 2014 indeholder følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Budget orientering.
5. Forelæggelse af hovedlinjer for DBO’s virke i det kommende år (handlingsplan).
6. Forslag fra bestyrelsen (herunder kontingentfastsættelse).
7. Indkomne forslag.
8. Valghandlinger:
8.1. Valg af formand. (Ulige) Ikke på valg Anders Boje
8.2. Valg af kasserer.(Lige) På valg: Anissa Mohrath
8.3. Valg af udvalgsformænd.
a. Webmaster (Ulige) Ikke på valg Danni jakobsen
b. Formand for formula/slalom-udvalget,(Lige) På valg Henrik Carstens
c. Formand for wave-/freestyle udvalget,(Ulige) Ikke på valg Andreas Jørgensen
d. Formand for PR/sponsor-udvalget, (Lige) posten er ubesat, bestyrelsen vil gerne have posten besat
8.4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt

Vi ses i Klitmøller til generalforsamling 2014.